ഒരാൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാനാകും.ഒരാൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും.