സ്‌കീസോഫ്രീനിയ

സ്‌കീസോഫ്രീനിയ

മനുഷ്യന്റെ ചിന്താശേഷിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് സ്‌കിസോഫ്രേനിയ. പഠനം, ജോലി, കാര്യപ്രാപ്‌തി, മറ്റുവരുമായുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഇവയെയൊക്കെ ഈ രോഗം ബാധിക്കുന്നു. കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഓരോ ആയിരം പേരിലും രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ ഈ രോഗം ഉള്ളവരാണ് അവരെ ശുശ്രുഷിക്കുന്നവർക്കും...
മാനസിക രോഗങ്ങൾക്കൊരാമുഖം

മാനസിക രോഗങ്ങൾക്കൊരാമുഖം

ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളെയും, മനോഭാവത്തെയും, പെരുമാറ്റങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുകയും, അത് വിഭിന്ന രീതികളിൽ പ്രകടമാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം രോഗാവസ്ഥകൾ ആണ് മനോവൈകല്യങ്ങൾ അഥവാ മാനസിക രോഗങ്ങൾ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനോഭാവം, വ്യക്‌തിത്വം, ശീലങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ഇടപെടലുകൾ...
Electro Convulsive Therapy

Electro Convulsive Therapy

Electro Convulsive Therapy, commonly referred to as “Shock treatment” is a type of treatment used in psychiatry practice.It has many misconceptions around it, mostly owing to the way it has been picturised in movies and other visual media. This write up is an attempt...
Dementia

Dementia

Dementia is a condition wherein there is a deterioration in the mental abilities of a person who had been adequately functioning until a certain age. This results in difficulties in coping up with their responsibilities at work and at home, and problems performing...
Autism Spectrum Disorders

Autism Spectrum Disorders

Children and adults with Autism spectrum disorders have problems with social communication and social interactions. This includes issues with responses to social cues, verbal and non-verbal communicative behaviours including body language and facial expressions used...