ഒരാൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാനാകും.

ഒരാൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാനാകും.

ഒരാൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാനാകും.ഒരാൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ...
സ്‌മൃതിനാശം

സ്‌മൃതിനാശം

ഒരു പ്രായത്തിനു ശേഷം ചിലരിൽ കാണപ്പെടുന്ന മനസികമായുള്ള കഴിവുകളിലെ ശോഷണമാണ് സ്മൃതി നാശം. അതിനാൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിലെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ വിട്ടുപോകുക, ദിനചര്യകളിൽ പോലും സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുക ഇവയൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായി ഒന്നാണ് അടുത്തിടെ നടന്ന...
പഠന വൈകല്യം

പഠന വൈകല്യം

പഠന മേഖലയെ സ്വാധിനിക്കുന്ന തച്ചോറിന്റെ വളര്ച്ചുമായ് ബന്ധപ്പെട്ട വൈകല്യമാണ് പഠന വൈകല്യം. ശരിയായി വായിക്കാനും, വായിച്ചകാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കുവാനും യുക്തിപൂർവം ചിന്തിച്ചെഴുതുവാനും അക്ഷരത്തെറ്റ് വരുത്താതിരിക്കുവാനും കണക്കുകൾ ചെയ്യുന്നതിലും ഇവർ പിന്നിലാക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ...